Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Dotacje

> Dotacje

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Działań Dotyczących Wkładu Finansowego z Pobrexitowej
rezerwy dostosowawczej w Części Przeznaczonej dla Przedsiębiorców
Program Operacyjny:
PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Oś priorytetowa 19 Przedsiębiorcy
Tytuł projektu:

„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez KDM poprzez nabycia środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej
montowanej na koparce o sile wymuszenia nie mniejszej niż 500 kN w wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych”

Całkowita wartość projektu: 186 000,00 EUR
Wartość przyznanego dofinansowania: 186 000,00 EUR

    Informacje o projekcie 

Celem projektu,  jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, które dotknęły firmę.
Projekt zakłada inwestycję w zakup środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej montowanej na koparce o sile wymuszenia nie mniejszej niż 500 kN
w wersji z zaciskiem bocznym dla pali pełnych, co pozwoli na poszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy, oraz pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków Brexit,
zwiększając jednocześnie konkurencyjność firmy.

Wybór Oferta

W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez KDM
poprzez nabycie środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej montowanej na koparce o sile wymuszenia
nie mniejszej niż 500 kNw wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych”, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie została przyjęta
złożyła firma XCMG Poland Sp. z o.o.,
NIP: 5272939917
Data wpływu oferty: 21.04.2023r.
Protokół wyboru oferty sporządzono: 27.04.2023r.
Zatwierdzony budżet realizacji: 188 000,00 EURO netto
Termin realizacji: do 26.06.2023r.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

                  

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego NORW.00.00.00
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth
Tytuł projektu:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych
w obszarze wód morskich i śródlądowych”
Numer wniosku o dofinansowanie: NORW.19.01.02-06-0001/22

                                                                                                                                              Informacje o projekcie 

Projekt dotyczy zagadnień inżynierii wodnej w zakresie technologii głębokiego fundamentowania w obszarze wód morskich i śródlądowych przy inwestycjach off-shore.
Technologia fundamentowania palowego stanowi efekt prac własnych i została zgłoszona do opatentowania.
Celem inwestycji jest komercjalizacja technologii i wprowadzenie jej na rynek poprzez zaoferowanie w przedsiębiorstwie nowej usługi,
które będzie realizowana w sytuacjach dotychczas problematycznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności Firmy KDM oraz wzrost przychodów ze sprzedaży usług.
Innowacyjność będzie polegać nie tylko na zmianie procesu technologicznego, który zwiększy prawdopodobieństwo realizacji zlecenia,
ale również na możliwości wykorzystania rur o cieńszych niż standardowo ściankach, co będzie stanowić atrakcyjny aspekt kosztowy dla zleceniodawcy.
Z tego samego powodu projekt przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich, gdyż pogrążona rura stanowi de facto odpad pozostawiony w wodzie

Całkowita wartość projektu: 15 544 110,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 8 822 130,00 PLN

Informacje na temat Funduszy Norweskich i EOG:
www.norwaygrants.org / www.eeagrants.org


Wdrażanie projektu

Postęp w realizacji projektu obejmuje częściową realizację Zadania 1: Zakup urządzeń do zestawu maszyn służących pogrążaniu rur
w zakresie częściowej realizacji 1 Etapu: nabycie, dostawa i montaż środków trwałych;
1 ETAP: od 2022-10-01 do 2024-03-31
2022-12- przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wybór dostawcy
2023-01- podpisanie umowy
2023-02- zakup i dostawa głowicy wibracyjnej małej

Obecnie trwa kontynuacja Zadania 1, kolejnym planowanym zakupem jest głowica wibracyjna duża.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Wdrożenie usługi wykonywania konstrukcji w strefie płytkiej akwenów wodnych i na terenach grząskich”.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie usługi wykonywania konstrukcji w strefie płytkiej akwenów wodnych
i na terenach grząskich do zastosowania w inżynierii wodnej i komunikacyjnej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco
ulepszonej w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi.

Wartość projektu: 6 800 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 760 000,00 zł