Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Dotacje

> Dotacje

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Działań Dotyczących Wkładu Finansowego z Pobrexitowej
rezerwy dostosowawczej w Części Przeznaczonej dla Przedsiębiorców
Program Operacyjny:
PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Oś priorytetowa 19 Przedsiębiorcy
Tytuł projektu:

„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez KDM poprzez nabycia środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej
montowanej na koparce o sile wymuszenia nie mniejszej niż 500 kN w wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych”

Całkowita wartość projektu: 186 000,00 EUR
Wartość przyznanego dofinansowania: 186 000,00 EUR

    Informacje o projekcie 

Celem projektu,  jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, które dotknęły firmę.
Projekt zakłada inwestycję w zakup środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej montowanej na koparce o sile wymuszenia nie mniejszej niż 500 kN
w wersji z zaciskiem bocznym dla pali pełnych, co pozwoli na poszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy, oraz pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków Brexit,
zwiększając jednocześnie konkurencyjność firmy.

Wybór Oferta

W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez KDM
poprzez nabycie środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej montowanej na koparce o sile wymuszenia
nie mniejszej niż 500 kNw wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych”, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie została przyjęta
złożyła firma XCMG Poland Sp. z o.o.,
NIP: 5272939917
Data wpływu oferty: 21.04.2023r.
Protokół wyboru oferty sporządzono: 27.04.2023r.
Zatwierdzony budżet realizacji: 188 000,00 EURO netto
Termin realizacji: do 26.06.2023r.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

                                                                                     

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego NORW.00.00.00
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth

Tytuł projektu

„Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych
w obszarze wód morskich i śródlądowych”
Numer wniosku o dofinansowanie: NORW.19.01.02-06-0001/22

Całkowita wartość projektu: 15 544 110,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 8 822 130,00 PL

  Informacje o projekcie 

Projekt dotyczy zagadnień inżynierii wodnej w zakresie technologii głębokiego fundamentowania w
obszarze wód morskich i śródlądowych przy inwestycjach off-shore.
Technologia fundamentowania palowego stanowi efekt prac własnych.  Celem inwestycji jest komercjalizacja technologii
i wprowadzenie jej na rynek poprzez zaoferowanie w przedsiębiorstwie w nowej usługi, które będzie
realizowana w sytuacjach dotychczas problematycznych, tj. gdy nie istnieje punkt podparcia, co jest
typowe dla środowiska wodnego i terenów podmokłych.
Głównym zamysłem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności Firmy KDM oraz wzrost
przychodów ze sprzedaży usług. Innowacyjność będzie polegać nie tylko na zmianie procesu
technologicznego, który zwiększy prawdopodobieństwo realizacji zlecenia, ale również na możliwości
wykorzystania rur o cieńszych niż standardowo ściankach, co będzie stanowić atrakcyjny aspekt
kosztowy dla zleceniodawcy. Z tego samego powodu projekt przyczynia się do ograniczenia
zanieczyszczenia wód morskich.
Działania prowadzące do wdrożenia obejmują zakup i montaż maszyn i urządzeń niezbędnych do
wprowadzenia na rynek (komercjalizacji) nowej usługi pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych.

Projekt realizowany w partnerstwie z  firmą Vinco Innovation AS jest strategicznym partnerem w zakresie innowacji i rozwoju biznesu.
Firma koncentruje się na dostarczaniu wyjątkowej wiedzy
fachowej w zakresie strategii innowacji. Vinco Innovation miało zaszczyt uczestniczenia we współpracy
projektowej z międzynarodowym projektem na terenie EOG jako partner ekspercki.

Informacje na temat Funduszy Norweskich i EOG:
www.norwaygrants.org / www.eeagrants.org

Osoba kontaktowa:
Magdalena Kobus
Telefon: +48 663 917 107
E-mail: kdm@kdm.net.pl

Wdrażanie projektu

Postęp w realizacji projektu obejmuje częściową realizację Zadania 1: Zakup urządzeń do zestawu maszyn służących pogrążaniu rur
w zakresie częściowej realizacji 1 Etapu: nabycie, dostawa i montaż środków trwałych;
1 ETAP:
od 2022-10-01 do 2024-03-31
Zadanie nr 1

Zakup głowicy wibracyjnej małej
2022-11- 2023-01 przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wybór dostawcy
2023-01- podpisanie umowy na dostawę
2023-02- zakup i dostawa głowicy wibracyjnej małej

Zakup głowicy wibracyjnej dużej
2023-04- 2023-06 przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wybór dostawcy
2023-07 podpisanie umowy na dostawę
2023-08-29 dostawa głowicy wibracyjnej dużej

Zakup wiertnicy gąsienicowej
2023-07- 2023-09 przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wybór dostawcy
2023-11 podpisanie umowy na dostawę
2023-12-28 dostawa wiertnicy gąsienicowej

Zakup systemu rozluźniania i wybierania urobku
2023-09- 2023-11  przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wybór dostawcy
2023-11 podpisanie umowy na dostawę

—————————————————————————————————————————————–

GENERAL INFORMATION ON THE PROJECT

KDM Dariusz Mazur is realizing the project under the Operational Program NORW.00.00.00
Priority axis 19 Norwegian Financial Mechanism 2014-2021
19.1 New Products and Investments Sub-measure 19.1.2 Innovations in the area of ​​inland
or sea waters – Blue Growth

Total value of the project: 15 544 110,00 PLN
Value of the grant: 8 822 130,00 PLN

Project title

Implementation of an innovative technology for driving medium and large diameter pipes in the areas
of sea and inland waters

Description of the project

The project deals with water engineering in the field of deep foundation technology in the areas of sea
and inland waters. Technology is a result of our own work.
 The aim of the investment is commercialisation
of this technology and its introduction on the market by offering a new service in the enterprise, which
will be provided in previously problematic situations, i.e. when there is no fulcrum, which is typical in
the aquatic environment and wetlands.
The main idea of the project is to increase the level of competitiveness of the KDM Company and
increase revenues from the sale of services. The innovation will consist not only in changing the
technological process, which will increase the probability of order execution, but also in the possibility
of using pipes with walls thinner than standard, which will be an attractive cost aspect for the client, and also which is very imortant the project contributes of reducing the pollution of marine waters. The activities leading to the implementation include the purchase and installation of machinery and
equipment necessary to introduce to the market (commercialisation) the new service of driving
medium- and large-diameter pipes. 

Project implemented in partnership with Vinco Innovation AS company which is a strategic partner for innovation and business development.
The company is focused on providing exceptional expertise in
innovation strategy. Vinco Innovation has gotten the honour of taking part in a project
collaboration with an international project across the EEA as an expert partner.

Information on the Norwegian and EEA Grants
www.norwaygrants.org / www.eeagrants.org

Contact person:
Magdalena Kobus
Mobile No +48 663 917 107
E-mail: kdm@kdm.net.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Wdrożenie usługi wykonywania konstrukcji w strefie płytkiej akwenów wodnych i na terenach grząskich”.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie usługi wykonywania konstrukcji w strefie płytkiej akwenów wodnych
i na terenach grząskich do zastosowania w inżynierii wodnej i komunikacyjnej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco
ulepszonej w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi.

Wartość projektu: 6 800 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 760 000,00 zł

 

 

Skip to content